星期五, 5月 27, 2016

5/30 - 6/5


M
T
W
T
F
S
S
sleep hr
8
8
7
7
7
7
6
r
14k
10k
6k
10k
8.5k
10k
9k
xt
北醫
北醫
世福 北醫
北醫
北醫
北醫
北醫

M 福德坑 14k/1:31'/145
T 信義國中 10k/59'16"/152
W 信義國中 6k/36'00"/145
T 信義國中 10k/1:02'/137
F 九五峰 8.5k/2:30'
S 信義國中 10k/1:01/143
S 四獸山 9k/2:30'

星期日, 5月 22, 2016

5/23 - 29

#4
M
T
W
T
F
S
S
sleep hr
9
6
7.5
6
8
5
8
r
5.7k
10k
12k
10k

11.5k
16k
xt榮總
M 拇指山 5.7k/1:17'/130 + 信義國中 6k/36'00"/143
T 信義國中 10k/57'01"/149
W 信義國中 12k/1:07'/156
T 信義國中 10k/58'03"/151
S 新莊 5K/24'25"/169 + 四獸山 6.5k/2:45'
S 劍潭山 10k/4:00' + 信義國中 6k/39'30"/139

星期六, 5月 14, 2016

5/16 - 22


M
T
W
T
F
S
S
sleep hr
8
8
8
9
7.5
9
7
r
10k
12k

12k

7.6k
10k
xt
第一輔具
奕咸氧氣
北醫


榮總 二殯


M 信義國中 10k/55'45"/143
T 信義國中 12k/1:05'/145
信義國中 12k/1:05'/156
S 四獸山 7.6k/2:35'
S 信義國中 10k/59'04"/149

星期一, 5月 09, 2016

5/9 -15

Thx K哥
M
T
W
T
F
S
S
sleep hr
8
8
8
7.5
7
7.5
8
r
10k

10k
12k
5k
10k
11.6k
xt

榮總
北醫 國寶

孫DrM 信義國中 10k/57'47"/152
W 信義國中 10k/57'32"/143
T 拇指山 6k/1:35' + 信義國中 6k/32'44"/147
F 信義國中 5k/29'32"/142
S 拳山古道 10k/3:20'
S 四獸山 11.6k/3:35'

星期一, 5月 02, 2016

5/2 - 8

Thx Brenda
M
T
W
T
F
S
S
sleep hr
7
8
7
7
11
8
5


攀岩

r
11k
20k
8k
14k
5.8k

9k
xt
北醫
北醫
北醫 尚安
北醫
北醫
北醫


M 信義國中 11k/1:01'/150
T  福德坑 14k/1:32'/138 + 四獸山 6k/2:00'
W 信義國中 8k/44'24/149
福德坑 14k/1:45'/138 10k之後爆炸
F 拇指山 5.8k/1:18'/125
S 舒跑杯 9k/1:00'/137 + 四獸山 6.3k/2:20'